امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرامرز قلندرنژاد  نام و نام خانوادگی فرامرز قلندرنژاد
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.faramrz glandr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسحاق عظیمی ردو سیبی  نام و نام خانوادگی اسحاق عظیمی ردو سیبی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.ashag azime.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد ترکمان زهی  نام و نام خانوادگی احمد ترکمان زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.ahmad torkan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده میر مراد زهی  نام و نام خانوادگی سعیده میر مراد زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.said mir mord.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد شیهوزهی  نام و نام خانوادگی احمد شیهوزهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/25 تلفن تماس
www.ahmad sahozhie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سلمانی  نام و نام خانوادگی زهرا سلمانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/27 تلفن تماس
www.zhara slman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد بامری خواه  نام و نام خانوادگی احمد بامری خواه
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.ahmad bamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرید دوستی  نام و نام خانوادگی فرید دوستی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/27 تلفن تماس
www.fared doste.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا پسندیده  نام و نام خانوادگی رضا پسندیده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.reza pasndid.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز گرگیج پور  نام و نام خانوادگی عبدالعزیز گرگیج پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/16 تلفن تماس
www.abdolgrgohe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه