امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا دامنی زمانی  نام و نام خانوادگی زهرا دامنی زمانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/29 تلفن تماس 09194802813
zamani@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
رحمان بامری زه کلوت  نام و نام خانوادگی رحمان بامری زه کلوت
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس 09350781736
bamari@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
شهرزاد سعیدی شهرکی  نام و نام خانوادگی شهرزاد سعیدی شهرکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/05 تلفن تماس 09156404556
shahraki@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
قدوس میربلوچ  نام و نام خانوادگی قدوس میربلوچ
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس 09158423375
mirbalooch@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
فاطمه کاجی زاده بالاقلعه  نام و نام خانوادگی فاطمه کاجی زاده بالاقلعه
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/07/22 تلفن تماس 09152929833
kagizade@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
عاطفه باقری  نام و نام خانوادگی عاطفه باقری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/09 تلفن تماس 09156383214
bagheri@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
زهرا رضائی  نام و نام خانوادگی زهرا رضائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/03/28 تلفن تماس 09140345538
rezaee@yahoo.com آدرس محل کار اصفهان
زمینه کسب و کار
فروزان میرداد  نام و نام خانوادگی فروزان میرداد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/14 تلفن تماس 09152889904
mirdadyahii@.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
هاجر پام  نام و نام خانوادگی هاجر پام
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/18 تلفن تماس 0000
pam@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
آریا صادقی بوگر  نام و نام خانوادگی آریا صادقی بوگر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/21 تلفن تماس 09178097706
sadeghiboger@yahoo.com آدرس محل کار شیراز
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه