امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زاهد دهقانی  نام و نام خانوادگی زاهد دهقانی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/17 تلفن تماس
www.dahdhani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد کردتمینی  نام و نام خانوادگی فرزاد کردتمینی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/18 تلفن تماس
www.kord f.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرزو سپاهی  نام و نام خانوادگی آرزو سپاهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/19 تلفن تماس
www.sapahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا ناروئی  نام و نام خانوادگی زهرا ناروئی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.naroei z.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد امیریان  نام و نام خانوادگی فرزاد امیریان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/19 تلفن تماس
www.miryan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد شیحک زهی  نام و نام خانوادگی محمد شیحک زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
WWW.SHAIHAK.IR آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن پاپی  نام و نام خانوادگی حسن پاپی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.papi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا صالحی  نام و نام خانوادگی مهسا صالحی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.salahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما حوت  نام و نام خانوادگی هما حوت
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/06 تلفن تماس
www.hoot h.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه مرادی  نام و نام خانوادگی فاطمه مرادی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/19 تلفن تماس
www.moradi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه