امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ابوالفضل شیخ نام و نام خانوادگی ابوالفضل شیخ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
SHEYKH@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق بمپوری  نام و نام خانوادگی صادق بمپوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/03 تلفن تماس
BAMPOORI@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعمر محمودزهی نام و نام خانوادگی محمدعمر محمودزهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/12 تلفن تماس
mahmodzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه میری نام و نام خانوادگی الهه میری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
miri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایوب کوری نام و نام خانوادگی ایوب کوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/09/28 تلفن تماس
cori@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره ناتوان  نام و نام خانوادگی زهره ناتوان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/04 تلفن تماس
natavan@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پوریا قادریان جهرمی نام و نام خانوادگی پوریا قادریان جهرمی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
ghaderian@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صبور رسولی نام و نام خانوادگی صبور رسولی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
rasooli@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب ریگی نام و نام خانوادگی زینب ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/11 تلفن تماس
regi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده ندرت زهی ناهوک  نام و نام خانوادگی سعیده ندرت زهی ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/09/11 تلفن تماس
nodratzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه