امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد یونس سلمانی نام و نام خانوادگی محمد یونس سلمانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
mohamd slmani@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه آذر نیا نام و نام خانوادگی آسیه آذر نیا
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
asi aznia@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدوحید حسینی جبلی نام و نام خانوادگی محمدوحید حسینی جبلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
hosenijabali@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط سارونی نام و نام خانوادگی عبدالباسط سارونی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
saraniabdolbaset@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود اطیب نام و نام خانوادگی مسعود اطیب
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/18 تلفن تماس
atib@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناصر فقیری نام و نام خانوادگی ناصر فقیری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
faghire@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی حکمفرمائی نام و نام خانوادگی علی حکمفرمائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/07/14 تلفن تماس
hokfarmaee@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن رضائی نام و نام خانوادگی محسن رضائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
rezaeemohsen@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصیری فورک نام و نام خانوادگی فاطمه نصیری فورک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
nasiri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید شاهسون  نام و نام خانوادگی امید شاهسون
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
SHAHSAVAN@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه