امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
اسماعیل میربلوچ زهی نام و نام خانوادگی اسماعیل میربلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
mirbalooch@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
عبیدالله آبادیان نام و نام خانوادگی عبیدالله آبادیان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/10 تلفن تماس
abadian@yahoo.com آدرس محل کار سرباز
زمینه کسب و کار
داود آهار نام و نام خانوادگی داود آهار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/24 تلفن تماس
ahar@yahoo.com آدرس محل کار سلماس
زمینه کسب و کار
احسان عیسی زهی نام و نام خانوادگی احسان عیسی زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/15 تلفن تماس 09158734634
eesazahi@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
یونس دیناری نام و نام خانوادگی یونس دیناری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس 09150448256
dinari@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
باقر پرکی کوشکی نام و نام خانوادگی باقر پرکی کوشکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس 09157549975
porki@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
محمدرضا میراحمدی سمنگانی نام و نام خانوادگی محمدرضا میراحمدی سمنگانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/15 تلفن تماس
mir@yahoo.com آدرس محل کار تایباد
زمینه کسب و کار
زاهد رئیسی نام و نام خانوادگی زاهد رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس 09158688202
raeesi@yahoo.com آدرس محل کار قصرقند
زمینه کسب و کار
عبدالله شیبانی نام و نام خانوادگی عبدالله شیبانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/10 تلفن تماس 09152126171
shybani@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
یاسر تقوی ایرندگان نام و نام خانوادگی یاسر تقوی ایرندگان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس 09366558235
taghavi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه