امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
الیاس دخدار  نام و نام خانوادگی الیاس دخدار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/03 تلفن تماس
dakhdar@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
محمداقبال سپاهی خوشابی  نام و نام خانوادگی محمداقبال سپاهی خوشابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 3690328799 تلفن تماس
sepahi@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
سعید اسماعیل زهی  نام و نام خانوادگی سعید اسماعیل زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/31 تلفن تماس
smailzahi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
مسعود لک زائی  نام و نام خانوادگی مسعود لک زائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس
lakzai@yahoo.com آدرس محل کار گرگان
زمینه کسب و کار
فرشاد حیدری شمیل  نام و نام خانوادگی فرشاد حیدری شمیل
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/19 تلفن تماس
hedari@yahoo.com آدرس محل کار بندرعباس
زمینه کسب و کار
امید ناروئی  نام و نام خانوادگی امید ناروئی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/10 تلفن تماس
narooi@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
فائزه جامی  نام و نام خانوادگی فائزه جامی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/06 تلفن تماس
gami@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
یاسر صیادی  نام و نام خانوادگی یاسر صیادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/24 تلفن تماس
sayadi@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
افسانه علی زاده  نام و نام خانوادگی افسانه علی زاده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
alizade@yahoo.com آدرس محل کار پاکدشت
زمینه کسب و کار
عبدالحمید ریگی  نام و نام خانوادگی عبدالحمید ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/04 تلفن تماس
rigi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه