امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
میترا اله دینی  نام و نام خانوادگی میترا اله دینی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/11/20 تلفن تماس
alahdini@yahoo.com آدرس محل کار مسجدسلیمان
زمینه کسب و کار
عبداله امیری  نام و نام خانوادگی عبداله امیری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
amiri@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
کاظم ده مرده  نام و نام خانوادگی کاظم ده مرده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
dahmarde@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
جمشید شریفیان  نام و نام خانوادگی جمشید شریفیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/07/20 تلفن تماس
sharifian@yahoo.com آدرس محل کار دیواندره
زمینه کسب و کار
ایمان پرموز  نام و نام خانوادگی ایمان پرموز
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/04 تلفن تماس
parmooz@yahoo.com آدرس محل کار آستانه اشرفیه
زمینه کسب و کار
نرگس نظری پور  نام و نام خانوادگی نرگس نظری پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/21 تلفن تماس
nazripor@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
مسعود گرگیچ  نام و نام خانوادگی مسعود گرگیچ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/15 تلفن تماس
gorgig@yahoo.com آدرس محل کار زهک
زمینه کسب و کار
راضیه محمدی  نام و نام خانوادگی راضیه محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/29 تلفن تماس
mohamadi@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
ابوالفضل نادری  نام و نام خانوادگی ابوالفضل نادری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
naderi@yahoo.com آدرس محل کار تربت جام
زمینه کسب و کار
محمد زارع  نام و نام خانوادگی محمد زارع
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/28 تلفن تماس
zare@yahoo.com آدرس محل کار بندرلنگه
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه