امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
بهنام حوران  نام و نام خانوادگی بهنام حوران
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/09/97 تلفن تماس
bhnam horan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی دهقانی  نام و نام خانوادگی علی دهقانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1397 تلفن تماس
ali dhgan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
خواجی مسعود  نام و نام خانوادگی خواجی مسعود
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1397 تلفن تماس
masud gagw@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهران محمدی  نام و نام خانوادگی مهران محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/01/98 تلفن تماس
mahran mohmd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افشین دهواری خاص  نام و نام خانوادگی افشین دهواری خاص
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/01/98 تلفن تماس
dawar afsin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کیخا  نام و نام خانوادگی محمد کیخا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/12/1397 تلفن تماس
mohamd giah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود پیرا  نام و نام خانوادگی مسعود پیرا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
masoud paira.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
برکت اله ریگی کوته  نام و نام خانوادگی برکت اله ریگی کوته
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
barakat ragh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهرام رئیسی  نام و نام خانوادگی بهرام رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
bahram resi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرتضی فخری نیا  نام و نام خانوادگی مرتضی فخری نیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
mortzi fkrani@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه