امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ابوذر خادمی  نام و نام خانوادگی ابوذر خادمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/28 تلفن تماس
khademi@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رضا احمدی  نام و نام خانوادگی رضا احمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
ahmadi@yahoo.com آدرس محل کار فردوس
زمینه کسب و کار
دانیال امیری دندسکی  نام و نام خانوادگی دانیال امیری دندسکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/02 تلفن تماس
dandeski@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
صدیقه جهانبانی  نام و نام خانوادگی صدیقه جهانبانی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/27 تلفن تماس
jahanbani@yahoo.com آدرس محل کار جیرفت
زمینه کسب و کار
مسلم جهانشاهی امجز  نام و نام خانوادگی مسلم جهانشاهی امجز
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/29 تلفن تماس
amgaz@yahoo.com آدرس محل کار جیرفت
زمینه کسب و کار
فاطمه جمالیزاده بهاءآبادی  نام و نام خانوادگی فاطمه جمالیزاده بهاءآبادی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/27 تلفن تماس
bahaabadi@yahoo.com آدرس محل کار کرمان
زمینه کسب و کار
سجاد دهخدائی  نام و نام خانوادگی سجاد دهخدائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
dehkhodai@yahoo.com آدرس محل کار فریدون
زمینه کسب و کار
محمدامین قزل  نام و نام خانوادگی محمدامین قزل
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
ghazal@yahoo.com آدرس محل کار بندرترکمن
زمینه کسب و کار
هادی غیبی  نام و نام خانوادگی هادی غیبی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
gheybi@yahoo.com آدرس محل کار فردوس
زمینه کسب و کار
حسین کرد  نام و نام خانوادگی حسین کرد
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/07/28 تلفن تماس
kord@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه