امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالرئوف سپاهی امرا  نام و نام خانوادگی عبدالرئوف سپاهی امرا
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/12/97 تلفن تماس
abdorof sphi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد امین بارانی  نام و نام خانوادگی محمد امین بارانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mihamd barn.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی کیخا  نام و نام خانوادگی علی کیخا
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
ali kigi.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد شه بخش  نام و نام خانوادگی فرهاد شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
frhad.shbaks.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صایمه دهکان  نام و نام خانوادگی صایمه دهکان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/1397 تلفن تماس
samie dhkan.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه باران زهی  نام و نام خانوادگی فاطمه باران زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
fatma barnz.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد دهقان  نام و نام خانوادگی محمد دهقان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mohmad dhgin.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
خسرو پارسا  نام و نام خانوادگی خسرو پارسا
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/12/96 تلفن تماس
kisro parsa.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آزاد کرمی  نام و نام خانوادگی آزاد کرمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/06/1397 تلفن تماس
azd karm.@gmil.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله پرسا  نام و نام خانوادگی عبدالله پرسا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/12/97 تلفن تماس
abdal parsai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه