امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسعود رسول خانی  نام و نام خانوادگی مسعود رسول خانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/11/20 تلفن تماس
khani@yahoo.com آدرس محل کار سرخس
زمینه کسب و کار
سمیرا رزمخواه نام و نام خانوادگی سمیرا رزمخواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
razmkhah@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
ابوبکر  رئیسی  نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
raesi@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
ارازقلی خوجم لو نام و نام خانوادگی ارازقلی خوجم لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
khojamlo@yahoo.com آدرس محل کار گنبدکاووس
زمینه کسب و کار
محمد تمیمی دشتی نام و نام خانوادگی محمد تمیمی دشتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
dashti@yahoo.com آدرس محل کار آبادان
زمینه کسب و کار
علی قاسمی نام و نام خانوادگی علی قاسمی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/30 تلفن تماس
ghasemi@yahoo.com آدرس محل کار اصفهان
زمینه کسب و کار
علی اصغر مرادبیک لو نام و نام خانوادگی علی اصغر مرادبیک لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس
moradbeyklo@yahoo.com آدرس محل کار قم
زمینه کسب و کار
محمدحسن مسلمی نام و نام خانوادگی محمدحسن مسلمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/07/20 تلفن تماس
moslemi@yahoo.com آدرس محل کار اقلید
زمینه کسب و کار
رضا فرامرزی نمداد نام و نام خانوادگی رضا فرامرزی نمداد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/06/25 تلفن تماس
namdad@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
بهنام قرقانی نام و نام خانوادگی بهنام قرقانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/10 تلفن تماس
gharghani@yahoo.com آدرس محل کار سمیرم
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه