امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه نصرتی ناهوک نام و نام خانوادگی فاطمه نصرتی ناهوک
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 14/11/96 تلفن تماس
qwvfdhgkjui@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راضیه جلالی نام و نام خانوادگی راضیه جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 14/11/96 تلفن تماس
qwrdfgsxc@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه کریمی نام و نام خانوادگی فاطمه کریمی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
uytfghbvmjk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی کورانی نام و نام خانوادگی علی کورانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
bvfgjuyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر رئیسی نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
mnbhgytv@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه دستیار حقیقی نام و نام خانوادگی مرضیه دستیار حقیقی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
qwytijhjhf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نجمه شجاع آبادی تکابی نام و نام خانوادگی نجمه شجاع آبادی تکابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/11/96 تلفن تماس
qwrtuyghgdhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالستار ترشابی نام و نام خانوادگی عبدالستار ترشابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
zxvcvxfsdzre4@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا پیری نام و نام خانوادگی زهرا پیری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
qwserrsadf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دادکانی نام و نام خانوادگی فاطمه دادکانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
eryuuigwawiu@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه