امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علی حکمفرمائی نام و نام خانوادگی علی حکمفرمائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/07/14 تلفن تماس
hokfarmaee@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن رضائی نام و نام خانوادگی محسن رضائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
rezaeemohsen@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصیری فورک نام و نام خانوادگی فاطمه نصیری فورک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
nasiri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید شاهسون  نام و نام خانوادگی امید شاهسون
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
SHAHSAVAN@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوالفضل شیخ نام و نام خانوادگی ابوالفضل شیخ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
SHEYKH@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق بمپوری  نام و نام خانوادگی صادق بمپوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/03 تلفن تماس
BAMPOORI@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعمر محمودزهی نام و نام خانوادگی محمدعمر محمودزهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/12 تلفن تماس
mahmodzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه میری نام و نام خانوادگی الهه میری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
miri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایوب کوری نام و نام خانوادگی ایوب کوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/09/28 تلفن تماس
cori@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره ناتوان  نام و نام خانوادگی زهره ناتوان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/04 تلفن تماس
natavan@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه