امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
وحیده محمدپور نام و نام خانوادگی وحیده محمدپور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
vahid mohmad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده مفتاح زهی نام و نام خانوادگی عابده مفتاح زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
abd mftaz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه ریگی نام و نام خانوادگی فرزانه ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
farzan.reg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زربی بی یار محمد زهی نام و نام خانوادگی زربی بی یار محمد زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zarbib milald.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمیده ملازهی نام و نام خانوادگی حمیده ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
hamiad molzhi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رئیسی نام و نام خانوادگی فاطمه رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
fatm raesi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادر یارمحمدزهی نام و نام خانوادگی نادر یارمحمدزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
yar mohmad zhe@gmi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا روز بهانی نام و نام خانوادگی علیرضا روز بهانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
ali rza roz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اکبر حسینوند نام و نام خانوادگی اکبر حسینوند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
akbar hisvan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه خاتمی گرد فرامرزی نام و نام خانوادگی معصومه خاتمی گرد فرامرزی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
masom katmi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه