امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
پروین عادلی  نام و نام خانوادگی پروین عادلی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
parvan. adli@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عظیم سجادی اصل  نام و نام خانوادگی عظیم سجادی اصل
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
azim sagikj @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فروزان قورچی زاده  نام و نام خانوادگی فروزان قورچی زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
forzan gornhj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره یوسفی  نام و نام خانوادگی زهره یوسفی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/93 تلفن تماس
yoshf zhir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم رحیمی  نام و نام خانوادگی مریم رحیمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
marem rahime@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد صفری  نام و نام خانوادگی میلاد صفری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
meld sfri@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا شیر زهی موحد  نام و نام خانوادگی زهرا شیر زهی موحد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zahar srzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فخرالدین علیزاده  نام و نام خانوادگی فخرالدین علیزاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 2/04/93 تلفن تماس
fkrdin ali zad.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سپاهیان  نام و نام خانوادگی زهرا سپاهیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zhara.spahin.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ملیحه سابکی  نام و نام خانوادگی ملیحه سابکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
malal sabak@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه