امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهسا زمانی اب نیلی  نام و نام خانوادگی مهسا زمانی اب نیلی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.zamani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه بهی  نام و نام خانوادگی فرزانه بهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.bahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا شمس الدینی لری  نام و نام خانوادگی زهرا شمس الدینی لری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/22 تلفن تماس
www.shamsodini.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه میرعثمان بخشانی  نام و نام خانوادگی الهه میرعثمان بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.mirosman.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم جان محمد زهی  نام و نام خانوادگی مریم جان محمد زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.janmoohamad.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمینه اسکانی  نام و نام خانوادگی سمینه اسکانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.askani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نارویی  نام و نام خانوادگی فاطمه نارویی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.naroei.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حفصه گردهانی  نام و نام خانوادگی حفصه گردهانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.gordahani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم گهرام زهی  نام و نام خانوادگی مریم گهرام زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.gahramzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد خانقرمه  نام و نام خانوادگی محمد خانقرمه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.mohmad jfgjiuio.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه