امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فریده هیبت زهی  نام و نام خانوادگی فریده هیبت زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
nbcjjkdn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز شه بخش  نام و نام خانوادگی پرویز شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
saxdgtremj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه پویش  نام و نام خانوادگی صدیقه پویش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/93 تلفن تماس
zdswedcfs@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا مرادی قلعه زو  نام و نام خانوادگی سمیرا مرادی قلعه زو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
mnbghytre@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینت سپاهی  نام و نام خانوادگی زینت سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
zxsabgter@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محدثه جهانتیغ  نام و نام خانوادگی محدثه جهانتیغ
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
mnbjhugfyrb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شعیب قیصری  نام و نام خانوادگی شعیب قیصری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
tgcfdsawetahg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نگار احمدی  نام و نام خانوادگی نگار احمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
ngar amdih@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا صیادی  نام و نام خانوادگی زهرا صیادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
zhar side@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فضیله داهی زهی  نام و نام خانوادگی فضیله داهی زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
fazyfnhgbdj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه