امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد دهقان  نام و نام خانوادگی محمد دهقان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mohmad dhgin.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
خسرو پارسا  نام و نام خانوادگی خسرو پارسا
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/12/96 تلفن تماس
kisro parsa.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آزاد کرمی  نام و نام خانوادگی آزاد کرمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/06/1397 تلفن تماس
azd karm.@gmil.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله پرسا  نام و نام خانوادگی عبدالله پرسا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/12/97 تلفن تماس
abdal parsai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهنام حوران  نام و نام خانوادگی بهنام حوران
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/09/97 تلفن تماس
bhnam horan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی دهقانی  نام و نام خانوادگی علی دهقانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1397 تلفن تماس
ali dhgan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
خواجی مسعود  نام و نام خانوادگی خواجی مسعود
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1397 تلفن تماس
masud gagw@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهران محمدی  نام و نام خانوادگی مهران محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/01/98 تلفن تماس
mahran mohmd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افشین دهواری خاص  نام و نام خانوادگی افشین دهواری خاص
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/01/98 تلفن تماس
dawar afsin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کیخا  نام و نام خانوادگی محمد کیخا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/12/1397 تلفن تماس
mohamd giah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه