امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
شقایق بنی طرفی زاده  نام و نام خانوادگی شقایق بنی طرفی زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
sadertvnf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گلثوم حسین زائی  نام و نام خانوادگی گلثوم حسین زائی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
golsm hisan @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسما یوسفی  نام و نام خانوادگی اسما یوسفی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
asma uosfi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا نیک نظر  نام و نام خانوادگی زهرا نیک نظر
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
zahra nazr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرئوف سپاهی امرا  نام و نام خانوادگی عبدالرئوف سپاهی امرا
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/12/97 تلفن تماس
abdorof sphi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد امین بارانی  نام و نام خانوادگی محمد امین بارانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mihamd barn.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی کیخا  نام و نام خانوادگی علی کیخا
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
ali kigi.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد شه بخش  نام و نام خانوادگی فرهاد شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
frhad.shbaks.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صایمه دهکان  نام و نام خانوادگی صایمه دهکان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/1397 تلفن تماس
samie dhkan.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه باران زهی  نام و نام خانوادگی فاطمه باران زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
fatma barnz.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه