امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سعیده ستایش نام و نام خانوادگی سعیده ستایش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
said sthsg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شهین چارق زاده دادکانی نام و نام خانوادگی شهین چارق زاده دادکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
shin krach@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهزاد بهره بر نام و نام خانوادگی بهزاد بهره بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fghhhkhk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس رنجبر نام و نام خانوادگی عباس رنجبر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/93 تلفن تماس
abas rngbar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم آب پیکر نام و نام خانوادگی مریم آب پیکر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
marem ab@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا داوری فر نام و نام خانوادگی زهرا داوری فر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
zhara dwre far@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی حیاتی بغداده نام و نام خانوادگی علی حیاتی بغداده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
ali heat @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی حیدری ثانی نام و نام خانوادگی علی حیدری ثانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
ali hedre@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه پودینه ئی نام و نام خانوادگی فاطمه پودینه ئی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatme podin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه ارباب شستان نام و نام خانوادگی فاطمه ارباب شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatm arbab @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه