امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
رحمان جمس نام و نام خانوادگی رحمان جمس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/94 تلفن تماس
rhman gmscf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشید بهمنی حاجی پمق نام و نام خانوادگی فرشید بهمنی حاجی پمق
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
farshid bhman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امین دست انبوه نام و نام خانوادگی امین دست انبوه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
amin dast @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روزیتا شه مراد زاده نام و نام خانوادگی روزیتا شه مراد زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
vnndfljkfghyi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مجتبی نادری کروندان نام و نام خانوادگی مجتبی نادری کروندان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mikjfbjhasj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا قاسم زاده نام و نام خانوادگی رضا قاسم زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
raza gaghbvf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رسول علی محمدی نام و نام خانوادگی رسول علی محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
rasul mohmad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شیرین دهواری نام و نام خانوادگی شیرین دهواری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
shain dhwar.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید آگینه نام و نام خانوادگی سعید آگینه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
siad akin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه سپاهی نام و نام خانوادگی عاطفه سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
atfe sapah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه