امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد عالم طالع رحیمی نام و نام خانوادگی محمد عالم طالع رحیمی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
mnbhfkuiyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت انصاریان نام و نام خانوادگی حجت انصاریان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
mnghfkiuy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله دل افروز نام و نام خانوادگی روح اله دل افروز
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/96 تلفن تماس
hgfuyrtmnb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ادریس گهرام زئی نام و نام خانوادگی ادریس گهرام زئی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
zxdshgyuw@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصرتی ناهوک نام و نام خانوادگی فاطمه نصرتی ناهوک
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 14/11/96 تلفن تماس
qwvfdhgkjui@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راضیه جلالی نام و نام خانوادگی راضیه جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 14/11/96 تلفن تماس
qwrdfgsxc@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه کریمی نام و نام خانوادگی فاطمه کریمی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
uytfghbvmjk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی کورانی نام و نام خانوادگی علی کورانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
bvfgjuyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر رئیسی نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
mnbhgytv@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه دستیار حقیقی نام و نام خانوادگی مرضیه دستیار حقیقی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
qwytijhjhf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه