امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
پریسا پهلوان نام و نام خانوادگی پریسا پهلوان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
parisa plwan.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر امرایی نام و نام خانوادگی امیر امرایی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/95 تلفن تماس
amir amrie @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد نعیم دررازهی نام و نام خانوادگی محمد نعیم دررازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mohmad vfgjuy@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی ریگی نام و نام خانوادگی مهدی ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhdiy rigi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نوید ریگی نام و نام خانوادگی نوید ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
navid riki@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه شیبانی نام و نام خانوادگی مرضیه شیبانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
marzie sgfvbh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمود برجاس نام و نام خانوادگی محمود برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhmod bargas@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشاد حهان نام و نام خانوادگی فرشاد حهان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
farsad nbgf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نظر محمد دردی زاده نام و نام خانوادگی نظر محمد دردی زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
nazar jhgytr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوالفضل قصری نام و نام خانوادگی ابوالفضل قصری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
abolwvfdb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه