امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نادر یارمحمدزهی نام و نام خانوادگی نادر یارمحمدزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
yar mohmad zhe@gmi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا روز بهانی نام و نام خانوادگی علیرضا روز بهانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
ali rza roz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اکبر حسینوند نام و نام خانوادگی اکبر حسینوند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
akbar hisvan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه خاتمی گرد فرامرزی نام و نام خانوادگی معصومه خاتمی گرد فرامرزی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
masom katmi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره اشراقی نام و نام خانوادگی زهره اشراقی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zhara asrag@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمه آزادی نام و نام خانوادگی سلیمه آزادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
slme azdi@gmil.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نسیمه پرکی نام و نام خانوادگی نسیمه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
nasim porki@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت صادقی پناه نام و نام خانوادگی حجت صادقی پناه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/95 تلفن تماس
higat sadg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حلیمه محتاج زهی نام و نام خانوادگی حلیمه محتاج زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
zcxdsrer@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه جلالی نام و نام خانوادگی فاطمه جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
fsatme hguimj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه