امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
رحمان بخش نصرت زهی نام و نام خانوادگی رحمان بخش نصرت زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/06/96 تلفن تماس
raman baks@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین برجاس نام و نام خانوادگی حسین برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
nchfdjuyxn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا میری نام و نام خانوادگی علیرضا میری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
bgfdjyst@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صالح کرد انجرکی نام و نام خانوادگی صالح کرد انجرکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/06/96 تلفن تماس
dgtegdjhuh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد زارعی نام و نام خانوادگی محمد زارعی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gfdghjhjklhukh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمیدرضا سرحدی نام و نام خانوادگی حمیدرضا سرحدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
hfsdjmyehjd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق کرد نام و نام خانوادگی عبدالخالق کرد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
vcgfsjfgk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم بلوچزهی نام و نام خانوادگی مسلم بلوچزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
mohgtrfdg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمان بخش پورمند نام و نام خانوادگی رحمان بخش پورمند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
yredfgghk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسینعلی ثمره دلارامی نام و نام خانوادگی حسینعلی ثمره دلارامی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
bvfgytrew@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه