امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ایوب کوری نام و نام خانوادگی ایوب کوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/09/28 تلفن تماس
cori@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره ناتوان  نام و نام خانوادگی زهره ناتوان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/04 تلفن تماس
natavan@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پوریا قادریان جهرمی نام و نام خانوادگی پوریا قادریان جهرمی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
ghaderian@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صبور رسولی نام و نام خانوادگی صبور رسولی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
rasooli@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب ریگی نام و نام خانوادگی زینب ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/11 تلفن تماس
regi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده ندرت زهی ناهوک  نام و نام خانوادگی سعیده ندرت زهی ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/09/11 تلفن تماس
nodratzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد دهواری نام و نام خانوادگی فرزاد دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/27 تلفن تماس
dehvari@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی سلامتی نام و نام خانوادگی مهدی سلامتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/01 تلفن تماس
salamati@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه میرکازهی ریگی نام و نام خانوادگی فائزه میرکازهی ریگی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
mirkazehi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه زرگران  نام و نام خانوادگی فاطمه زرگران
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/18 تلفن تماس
zargaran@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه