امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسعود اطیب  نام و نام خانوادگی مسعود اطیب
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/18 تلفن تماس
atib@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناصر فقیری  نام و نام خانوادگی ناصر فقیری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
faghire@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی حکمفرمائی  نام و نام خانوادگی علی حکمفرمائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/07/14 تلفن تماس
hokfarmaee@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن رضائی  نام و نام خانوادگی محسن رضائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
rezaeemohsen@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصیری فورک  نام و نام خانوادگی فاطمه نصیری فورک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
nasiri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید شاهسون   نام و نام خانوادگی امید شاهسون
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
SHAHSAVAN@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوالفضل شیخ  نام و نام خانوادگی ابوالفضل شیخ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
SHEYKH@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق بمپوری   نام و نام خانوادگی صادق بمپوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/03 تلفن تماس
BAMPOORI@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعمر محمودزهی  نام و نام خانوادگی محمدعمر محمودزهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/12 تلفن تماس
mahmodzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه میری  نام و نام خانوادگی الهه میری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
miri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه