امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
شعیب قیصری  نام و نام خانوادگی شعیب قیصری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
tgcfdsawetahg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نگار احمدی  نام و نام خانوادگی نگار احمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
ngar amdih@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا صیادی  نام و نام خانوادگی زهرا صیادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
zhar side@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فضیله داهی زهی  نام و نام خانوادگی فضیله داهی زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
fazyfnhgbdj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پروین عادلی  نام و نام خانوادگی پروین عادلی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
parvan. adli@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عظیم سجادی اصل  نام و نام خانوادگی عظیم سجادی اصل
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
azim sagikj @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فروزان قورچی زاده  نام و نام خانوادگی فروزان قورچی زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
forzan gornhj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره یوسفی  نام و نام خانوادگی زهره یوسفی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/93 تلفن تماس
yoshf zhir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم رحیمی  نام و نام خانوادگی مریم رحیمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
marem rahime@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد صفری  نام و نام خانوادگی میلاد صفری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
meld sfri@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه