امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
جمشید بهروز نام و نام خانوادگی جمشید بهروز
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/12/96 تلفن تماس
barorz ghytgfv@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل درویشی نام و نام خانوادگی اسماعیل درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/02/97 تلفن تماس
hasan drvesh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن رئیسی نام و نام خانوادگی حسن رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/96 تلفن تماس
hasan raes@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید شمسی گوشکی نام و نام خانوادگی سعید شمسی گوشکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/08/96 تلفن تماس
said samsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مرزبانی نام و نام خانوادگی علی مرزبانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/11/96 تلفن تماس
ali marzban.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیم میر بلوچ زهی نازیل نام و نام خانوادگی سلیم میر بلوچ زهی نازیل
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/20 تلفن تماس
salem mir @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آتنا براهوی شهری نام و نام خانوادگی آتنا براهوی شهری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
atna barvhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الناز دیهیم نام و نام خانوادگی الناز دیهیم
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
alnaz dhsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
دین محمد حسین بر  نام و نام خانوادگی دین محمد حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/04/96 تلفن تماس
den mohmad @gmil. com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم حیدری نام و نام خانوادگی قاسم حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gasm hder@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه