امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
بهاره میر نام و نام خانوادگی بهاره میر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
bharb mir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناز پری شالی بر نام و نام خانوادگی ناز پری شالی بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
naz pare sdcxvgf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهرداد هاشمی شبانکاره نام و نام خانوادگی مهرداد هاشمی شبانکاره
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
mhardad hfkiun@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط شهنوازی نام و نام خانوادگی عبدالباسط شهنوازی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/93 تلفن تماس
cdshygjnkn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریده هیبت زهی نام و نام خانوادگی فریده هیبت زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
nbcjjkdn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز شه بخش نام و نام خانوادگی پرویز شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
saxdgtremj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه پویش نام و نام خانوادگی صدیقه پویش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/93 تلفن تماس
zdswedcfs@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا مرادی قلعه زو نام و نام خانوادگی سمیرا مرادی قلعه زو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
mnbghytre@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینت سپاهی نام و نام خانوادگی زینت سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/93 تلفن تماس
zxsabgter@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محدثه جهانتیغ نام و نام خانوادگی محدثه جهانتیغ
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/11/93 تلفن تماس
mnbjhugfyrb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه