امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
رامین بامری نژاد نام و نام خانوادگی رامین بامری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/97 تلفن تماس
ramil bamre @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سیدعلی حسینی نام و نام خانوادگی سیدعلی حسینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
sead ali@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی تناسان نام و نام خانوادگی علی تناسان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/04/97 تلفن تماس
alh tnasan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد داشن نام و نام خانوادگی احمد داشن
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
amad spain.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد هاشمی نام و نام خانوادگی احمد هاشمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
amagd spahin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرحیم چوپانی نام و نام خانوادگی عبدالرحیم چوپانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/96 تلفن تماس
abdol rhim@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی قره جه نام و نام خانوادگی علی قره جه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/02/97 تلفن تماس
ali garg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سپاهیان نام و نام خانوادگی محمد سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/97 تلفن تماس
mohmad spahn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه ملاشاهی زارع نام و نام خانوادگی حسنیه ملاشاهی زارع
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/02/97 تلفن تماس
hisni molash@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر خلفانی نام و نام خانوادگی ابوبکر خلفانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/12/96 تلفن تماس
abokr gfrty@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه