امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد فدایی نام و نام خانوادگی محمد فدایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/97 تلفن تماس
mohamad fdie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجده سهراب زهی نام و نام خانوادگی ساجده سهراب زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
sagad sohrab@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایمان منصوریان جهرمی نام و نام خانوادگی ایمان منصوریان جهرمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
aeman mansorin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا محمودی نام و نام خانوادگی زهرا محمودی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
zhar maomody@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد شمس الدینی نام و نام خانوادگی محمد شمس الدینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mohmad samsod@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افروزه نارویی نام و نام خانوادگی افروزه نارویی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
afraz naroe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی نام و نام خانوادگی محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
mihmad gwad @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه محمودی راد نام و نام خانوادگی فرزانه محمودی راد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/96 تلفن تماس
farzan mhnojd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابد مرادی مورجانی نام و نام خانوادگی عابد مرادی مورجانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
abad morad mioyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت دیندار نام و نام خانوادگی حجت دیندار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/96 تلفن تماس
hogqt denar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه