امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمود برجاس نام و نام خانوادگی محمود برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhmod bargas@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشاد حهان نام و نام خانوادگی فرشاد حهان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
farsad nbgf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نظر محمد دردی زاده نام و نام خانوادگی نظر محمد دردی زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
nazar jhgytr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوالفضل قصری نام و نام خانوادگی ابوالفضل قصری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
abolwvfdb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمان جمس نام و نام خانوادگی رحمان جمس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/94 تلفن تماس
rhman gmscf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشید بهمنی حاجی پمق نام و نام خانوادگی فرشید بهمنی حاجی پمق
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
farshid bhman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امین دست انبوه نام و نام خانوادگی امین دست انبوه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
amin dast @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روزیتا شه مراد زاده نام و نام خانوادگی روزیتا شه مراد زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
vnndfljkfghyi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مجتبی نادری کروندان نام و نام خانوادگی مجتبی نادری کروندان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mikjfbjhasj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا قاسم زاده نام و نام خانوادگی رضا قاسم زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
raza gaghbvf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه