امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
آرزو باران زهی نام و نام خانوادگی آرزو باران زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
arzo barnz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصرتی نام و نام خانوادگی فاطمه نصرتی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
fatm niisrt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شقایق بنی طرفی زاده نام و نام خانوادگی شقایق بنی طرفی زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
sadertvnf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گلثوم حسین زائی نام و نام خانوادگی گلثوم حسین زائی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
golsm hisan @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسما یوسفی نام و نام خانوادگی اسما یوسفی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
asma uosfi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا نیک نظر نام و نام خانوادگی زهرا نیک نظر
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
zahra nazr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرئوف سپاهی امرا نام و نام خانوادگی عبدالرئوف سپاهی امرا
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/12/97 تلفن تماس
abdorof sphi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد امین بارانی نام و نام خانوادگی محمد امین بارانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mihamd barn.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی کیخا نام و نام خانوادگی علی کیخا
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
ali kigi.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد شه بخش نام و نام خانوادگی فرهاد شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/01/98 تلفن تماس
frhad.shbaks.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه