امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ابوبکر رئیسی نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 11/11/96 تلفن تماس
mnbhgytv@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه دستیار حقیقی نام و نام خانوادگی مرضیه دستیار حقیقی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
qwytijhjhf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نجمه شجاع آبادی تکابی نام و نام خانوادگی نجمه شجاع آبادی تکابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/11/96 تلفن تماس
qwrtuyghgdhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالستار ترشابی نام و نام خانوادگی عبدالستار ترشابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
zxvcvxfsdzre4@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا پیری نام و نام خانوادگی زهرا پیری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
qwserrsadf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دادکانی نام و نام خانوادگی فاطمه دادکانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
eryuuigwawiu@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه ملک زاده نام و نام خانوادگی سمیه ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
cxvbnhjghfgx@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه ظرافت نام و نام خانوادگی الهه ظرافت
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
wegjsadyudsjhk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد خاکشور نام و نام خانوادگی محمد خاکشور
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/04/96 تلفن تماس
wrtyysudhga@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد خدادادی نام و نام خانوادگی میلاد خدادادی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
maekdu xcbnhdj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه