امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سمیرا شاه بیگی نام و نام خانوادگی سمیرا شاه بیگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/02/98 تلفن تماس
samir sabig@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
دانیال میرشکار نام و نام خانوادگی دانیال میرشکار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/97 تلفن تماس
danie marskar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه بامری نام و نام خانوادگی معصومه بامری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/12/97 تلفن تماس
masume bamare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عیسی طاهری نام و نام خانوادگی عیسی طاهری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/07/97 تلفن تماس
esai tahe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم ناروئی نام و نام خانوادگی مسلم ناروئی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
lislm narifd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مستان نام و نام خانوادگی علی مستان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/97 تلفن تماس
ali mastan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه خدادوست نام و نام خانوادگی فاطمه خدادوست
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/07/97 تلفن تماس
fatme giddost@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ربابه عرب پور گتکوئی نام و نام خانوادگی ربابه عرب پور گتکوئی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
robab arab por@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهران علی توکلی نام و نام خانوادگی مهران علی توکلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/11/96 تلفن تماس
mhran ali @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرزاق پرکی نام و نام خانوادگی عبدالرزاق پرکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
abdli parki.gmil com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه