امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالله بارک زهی نام و نام خانوادگی عبدالله بارک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
abdola barkzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدیاسین پرکی کلوکانی نام و نام خانوادگی محمدیاسین پرکی کلوکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/97 تلفن تماس
mihmad sfvhjnhty@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم طایی نام و نام خانوادگی مریم طایی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/06/97 تلفن تماس
marem tai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده فدائی نام و نام خانوادگی سعیده فدائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
saed fdai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمان بخش نصرت زهی نام و نام خانوادگی رحمان بخش نصرت زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/06/96 تلفن تماس
raman baks@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین برجاس نام و نام خانوادگی حسین برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
nchfdjuyxn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا میری نام و نام خانوادگی علیرضا میری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
bgfdjyst@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صالح کرد انجرکی نام و نام خانوادگی صالح کرد انجرکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/06/96 تلفن تماس
dgtegdjhuh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد زارعی نام و نام خانوادگی محمد زارعی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gfdghjhjklhukh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمیدرضا سرحدی نام و نام خانوادگی حمیدرضا سرحدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
hfsdjmyehjd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه