امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
الهام جهاندیده نام و نام خانوادگی الهام جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
alham ghandid@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید جمالزهی کمال آبادی نام و نام خانوادگی حمید جمالزهی کمال آبادی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
hamid gamalzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا درزاده نام و نام خانوادگی فریبا درزاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
fariba dorzad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه بهرامی نام و نام خانوادگی حسنیه بهرامی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 2011/94 تلفن تماس
hosnie bhram@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا شفیعی نام و نام خانوادگی مهسا شفیعی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mhasa safie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قرشته نهی نام و نام خانوادگی قرشته نهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
frest nhi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آزاده خدابنده نام و نام خانوادگی آزاده خدابنده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
azad gdbnd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سید صائب اسدی نام و نام خانوادگی سید صائب اسدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/97 تلفن تماس
asd saib@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا معصومی باغچه حق نام و نام خانوادگی رضا معصومی باغچه حق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/08/97 تلفن تماس
masom bagk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نجمه میرزائی نام و نام خانوادگی نجمه میرزائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 3710284538 تلفن تماس
nagmi mirza@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه