امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حمیده ملازهی نام و نام خانوادگی حمیده ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
hamiad molzhi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رئیسی نام و نام خانوادگی فاطمه رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
fatm raesi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادر یارمحمدزهی نام و نام خانوادگی نادر یارمحمدزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
yar mohmad zhe@gmi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا روز بهانی نام و نام خانوادگی علیرضا روز بهانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
ali rza roz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اکبر حسینوند نام و نام خانوادگی اکبر حسینوند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
akbar hisvan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه خاتمی گرد فرامرزی نام و نام خانوادگی معصومه خاتمی گرد فرامرزی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
masom katmi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره اشراقی نام و نام خانوادگی زهره اشراقی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zhara asrag@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمه آزادی نام و نام خانوادگی سلیمه آزادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
slme azdi@gmil.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نسیمه پرکی نام و نام خانوادگی نسیمه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
nasim porki@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت صادقی پناه نام و نام خانوادگی حجت صادقی پناه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/95 تلفن تماس
higat sadg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه