امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهره شاکری  نام و نام خانوادگی زهره شاکری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
zohra sagfghhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی میرشکار  نام و نام خانوادگی علی میرشکار
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
ali meskar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آریان ابیر  نام و نام خانوادگی آریان ابیر
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
asdfgtk5ghd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی اصغر شهدوست  نام و نام خانوادگی علی اصغر شهدوست
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
ali asgar @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر توکل  نام و نام خانوادگی سحر توکل
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
shr tvakl@gmil.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید الله الهیاری  نام و نام خانوادگی حمید الله الهیاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/11/95 تلفن تماس
hamid alher@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا بهرامی  نام و نام خانوادگی سمیرا بهرامی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
samir bhram@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه درویشی  نام و نام خانوادگی صدیقه درویشی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
sdeg drvesh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم مجاز  نام و نام خانوادگی مریم مجاز
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
marem mogz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا میراحمدی سمنگانی  نام و نام خانوادگی محمدرضا میراحمدی سمنگانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/04/96 تلفن تماس
mohamda mir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه