امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
آتنا براهوی شهری نام و نام خانوادگی آتنا براهوی شهری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
atna barvhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الناز دیهیم نام و نام خانوادگی الناز دیهیم
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
alnaz dhsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
دین محمد حسین بر  نام و نام خانوادگی دین محمد حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/04/96 تلفن تماس
den mohmad @gmil. com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم حیدری نام و نام خانوادگی قاسم حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gasm hder@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشید دانشور کلوانی نام و نام خانوادگی فرشید دانشور کلوانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
farsid dnswr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد ریگی نام و نام خانوادگی محمد جواد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/96 تلفن تماس
mihmad regj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد صحافی نژاد نام و نام خانوادگی سجاد صحافی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/08/96 تلفن تماس
sagd sahf@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا سمندریان نام و نام خانوادگی مهسا سمندریان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/10/97 تلفن تماس
mas samndrn.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی سبک دست نام و نام خانوادگی علی سبک دست
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/11/97 تلفن تماس
alh sabok dast@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عثمان سندک زهی نام و نام خانوادگی محمد عثمان سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/12/97 تلفن تماس
mohamad osman @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه