امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حجت عمرانی  نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hogat omran@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد بهمنی  نام و نام خانوادگی فرزاد بهمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/97 تلفن تماس
farzad bhman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن میری  نام و نام خانوادگی محسن میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/07/97 تلفن تماس
mihasn dmjh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله قادریان  نام و نام خانوادگی عبدالله قادریان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/12/97 تلفن تماس
porae gadrmn@mail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رامین بامری نژاد  نام و نام خانوادگی رامین بامری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/97 تلفن تماس
ramil bamre @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سیدعلی حسینی  نام و نام خانوادگی سیدعلی حسینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
sead ali@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی تناسان  نام و نام خانوادگی علی تناسان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/04/97 تلفن تماس
alh tnasan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد داشن  نام و نام خانوادگی احمد داشن
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
amad spain.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد هاشمی  نام و نام خانوادگی احمد هاشمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
amagd spahin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرحیم چوپانی  نام و نام خانوادگی عبدالرحیم چوپانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/96 تلفن تماس
abdol rhim@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه