امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محبوبه جهاندیده نام و نام خانوادگی محبوبه جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mahbii ghade@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا زکیان نام و نام خانوادگی پریسا زکیان
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
pares zakin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطیه رودینی نام و نام خانوادگی عطیه رودینی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
atie roden@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن درازهی نام و نام خانوادگی محسن درازهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mihsan dirzhe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه لایق تیزابی نام و نام خانوادگی عاطفه لایق تیزابی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
atfa laeg @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آوا عاطفت دوست نام و نام خانوادگی آوا عاطفت دوست
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
ava atfar @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حوریه استادی نام و نام خانوادگی حوریه استادی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
horea ostad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محترم اولادینی نام و نام خانوادگی محترم اولادینی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mitarm oladn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صنمبر پیل تن نام و نام خانوادگی صنمبر پیل تن
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
sanmbar peltan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده حمستان نام و نام خانوادگی عابده حمستان
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
abde hamstan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه