امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه دهقانی مجرد نام و نام خانوادگی فاطمه دهقانی مجرد
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
fatme dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رجبعلی بساده نام و نام خانوادگی رجبعلی بساده
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ragbl basad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا دهقانی نام و نام خانوادگی علیرضا دهقانی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ali raza dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد دهنوئی نام و نام خانوادگی محمد دهنوئی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/10/95 تلفن تماس
mohmad done@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ادریس سپاهی نام و نام خانوادگی ادریس سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/06/95 تلفن تماس
adres sapai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه موحدی نام و نام خانوادگی فاطمه موحدی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
fatme movhde@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید نجفی نام و نام خانوادگی سعید نجفی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
saed nagfe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین حسینی نام و نام خانوادگی حسین حسینی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
hosen hoseni@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا سبحانی نام و نام خانوادگی علیرضا سبحانی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
ali raza sobhan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آمنه خوشدل نام و نام خانوادگی آمنه خوشدل
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/94 تلفن تماس
amne kish@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه