امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مجتبی نادری کروندان نام و نام خانوادگی مجتبی نادری کروندان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mikjfbjhasj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا قاسم زاده نام و نام خانوادگی رضا قاسم زاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
raza gaghbvf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رسول علی محمدی نام و نام خانوادگی رسول علی محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
rasul mohmad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شیرین دهواری نام و نام خانوادگی شیرین دهواری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
shain dhwar.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید آگینه نام و نام خانوادگی سعید آگینه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/94 تلفن تماس
siad akin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه سپاهی نام و نام خانوادگی عاطفه سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
atfe sapah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده ستایش نام و نام خانوادگی سعیده ستایش
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
said sthsg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شهین چارق زاده دادکانی نام و نام خانوادگی شهین چارق زاده دادکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
shin krach@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهزاد بهره بر نام و نام خانوادگی بهزاد بهره بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fghhhkhk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس رنجبر نام و نام خانوادگی عباس رنجبر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/93 تلفن تماس
abas rngbar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه