امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرهاد دستیار نام و نام خانوادگی فرهاد دستیار
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/09/94 تلفن تماس
farhad daser@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایقه هوشیار نام و نام خانوادگی فایقه هوشیار
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/09/94 تلفن تماس
faeg hoser@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرحمان قلندرزهی نام و نام خانوادگی عبدالرحمان قلندرزهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/08/97 تلفن تماس
abdi raman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
موسی بادزهره نام و نام خانوادگی موسی بادزهره
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
mosa badzhr @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هانیه غلامی قالهری نام و نام خانوادگی هانیه غلامی قالهری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hanio golme@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداللطیف اربابی نام و نام خانوادگی عبداللطیف اربابی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/11/96 تلفن تماس
abdol ltef @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد شبان نائی نام و نام خانوادگی جواد شبان نائی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/97 تلفن تماس
porea saban@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهروز بلوچ زاده نام و نام خانوادگی بهروز بلوچ زاده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/07/96 تلفن تماس
bahroz balogd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطاالرحمن حوت نام و نام خانوادگی عطاالرحمن حوت
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/12/95 تلفن تماس
ata rabnhjhgcf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالغنی بلوچ زهی  نام و نام خانوادگی عبدالغنی بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/12/95 تلفن تماس
abdlgne mjhh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه