امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبداله ناروئی  نام و نام خانوادگی عبداله ناروئی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/17 تلفن تماس
www.naroei a.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راشد بلوچی  نام و نام خانوادگی راشد بلوچی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.r baloche.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا عباس زاده گنجی  نام و نام خانوادگی پریسا عباس زاده گنجی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/24 تلفن تماس
www.abas zadah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالجلیل آسکانی  نام و نام خانوادگی عبدالجلیل آسکانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/08 تلفن تماس
www.askani a.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اشکان زهرائی فرد  نام و نام خانوادگی اشکان زهرائی فرد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/01 تلفن تماس
www.zhraei.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسحق احمدی نژاد  نام و نام خانوادگی اسحق احمدی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/25 تلفن تماس
www.ashagh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین جمالی گله  نام و نام خانوادگی حسین جمالی گله
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/15 تلفن تماس
www.jamali.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزان قاسمی  نام و نام خانوادگی فرزان قاسمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/04 تلفن تماس
www.ghsmi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صالحه دانشوری شستان  نام و نام خانوادگی صالحه دانشوری شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/30 تلفن تماس
www.danashvari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه سپاهی سیب  نام و نام خانوادگی فاطمه سپاهی سیب
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.sapahi f.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه