امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مرضیه حسینی نام و نام خانوادگی مرضیه حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/10 تلفن تماس
www.hoseyni.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی آقامیری نام و نام خانوادگی علی آقامیری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.aqha mere.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق دارابی حسین اباد قائینی نام و نام خانوادگی صادق دارابی حسین اباد قائینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.darabi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سرور نام و نام خانوادگی زهرا سرور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/05/20 تلفن تماس
www.sarwar.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ضیا الرحمان ساداتی نام و نام خانوادگی ضیا الرحمان ساداتی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.zaidn sadte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سپاهیان نام و نام خانوادگی زهرا سپاهیان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.zhara spahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا فکوری پودینه نام و نام خانوادگی رضا فکوری پودینه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.fakori.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا نفیسی نیا نام و نام خانوادگی زهرا نفیسی نیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.nafese.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا نیک نام نام و نام خانوادگی زهرا نیک نام
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.niknam.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کمال زیی نام و نام خانوادگی محمد کمال زیی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/25 تلفن تماس
www.kamalze.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه