امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسلم دهقان زهی  نام و نام خانوادگی مسلم دهقان زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
moslm dhqh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام اسکندری  نام و نام خانوادگی الهام اسکندری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
alham askne@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود صفرزایی  نام و نام خانوادگی مسعود صفرزایی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/96 تلفن تماس
masod safrz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید جعفری بنجاری  نام و نام خانوادگی سعید جعفری بنجاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/96 تلفن تماس
saa gsfare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه دهواری  نام و نام خانوادگی آسیه دهواری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
asie dhware@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسما علی توکلی  نام و نام خانوادگی اسما علی توکلی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/10/96 تلفن تماس
asma ali @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صابر کلکی  نام و نام خانوادگی صابر کلکی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/10/95 تلفن تماس
sabar kakl@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدانور ندرت زهی  نام و نام خانوادگی محمدانور ندرت زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 22/10/95 تلفن تماس
mohamad nidrt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدنور حمیدیان  نام و نام خانوادگی محمدنور حمیدیان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
mohamad noor @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساناز فلاح  نام و نام خانوادگی ساناز فلاح
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/07/95 تلفن تماس
sanaz flhe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه