امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
آزاده خدابنده نام و نام خانوادگی آزاده خدابنده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
azad gdbnd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سید صائب اسدی نام و نام خانوادگی سید صائب اسدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/97 تلفن تماس
asd saib@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا معصومی باغچه حق نام و نام خانوادگی رضا معصومی باغچه حق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/08/97 تلفن تماس
masom bagk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نجمه میرزائی نام و نام خانوادگی نجمه میرزائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 3710284538 تلفن تماس
nagmi mirza@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا شاه بیگی نام و نام خانوادگی سمیرا شاه بیگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/02/98 تلفن تماس
samir sabig@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
دانیال میرشکار نام و نام خانوادگی دانیال میرشکار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/97 تلفن تماس
danie marskar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه بامری نام و نام خانوادگی معصومه بامری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/12/97 تلفن تماس
masume bamare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عیسی طاهری نام و نام خانوادگی عیسی طاهری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/07/97 تلفن تماس
esai tahe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم ناروئی نام و نام خانوادگی مسلم ناروئی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
lislm narifd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مستان نام و نام خانوادگی علی مستان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/97 تلفن تماس
ali mastan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه