امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سیمین بهرامی نژاد  نام و نام خانوادگی سیمین بهرامی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/11/96 تلفن تماس
www.simin bajhfu.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعد وحیدی وحیدی نام و نام خانوادگی سعد وحیدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/06/98 تلفن تماس
www.sdad.whedi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط سپاهی امرا  نام و نام خانوادگی عبدالباسط سپاهی امرا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/98 تلفن تماس
www.abdebast.dfgy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا  حمزهء  نام و نام خانوادگی مهسا حمزهء
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 06/04/1398 تلفن تماس
www.mash.hmzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا هرمک زائی  نام و نام خانوادگی پریسا هرمک زائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
www.pasres hgk.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کرد  نام و نام خانوادگی محمد کرد
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
mohamad kord@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ارسلان دهواری  نام و نام خانوادگی ارسلان دهواری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/12/96 تلفن تماس
arsalandware@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نورالدین نارویی  نام و نام خانوادگی نورالدین نارویی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
norden naree@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسمعیل ریگی  نام و نام خانوادگی اسمعیل ریگی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/11/96 تلفن تماس
asmil rege@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بابک جنگی زهی شستان  نام و نام خانوادگی بابک جنگی زهی شستان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/10/96 تلفن تماس
babak gngez@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه