امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
بیژن طهماسبی  نام و نام خانوادگی بیژن طهماسبی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/95 تلفن تماس
basryghg hyiubn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
وحید نجفی  نام و نام خانوادگی وحید نجفی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/95 تلفن تماس
vhid nagfi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین حسین زهی  نام و نام خانوادگی حسین حسین زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
hisn hosnzhy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صمد صمدی پور  نام و نام خانوادگی صمد صمدی پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/95 تلفن تماس
samad samdi por@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه جلالی مارندگانی  نام و نام خانوادگی معصومه جلالی مارندگانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/95 تلفن تماس
masom hgfmj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهراب پیر دادی ریگی  نام و نام خانوادگی مهراب پیر دادی ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhrab pedide @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا پهلوان  نام و نام خانوادگی پریسا پهلوان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
parisa plwan.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر امرایی  نام و نام خانوادگی امیر امرایی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/95 تلفن تماس
amir amrie @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد نعیم دررازهی  نام و نام خانوادگی محمد نعیم دررازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mohmad vfgjuy@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی ریگی  نام و نام خانوادگی مهدی ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhdiy rigi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه