امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد زارعی نام و نام خانوادگی محمد زارعی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gfdghjhjklhukh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمیدرضا سرحدی نام و نام خانوادگی حمیدرضا سرحدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
hfsdjmyehjd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق کرد نام و نام خانوادگی عبدالخالق کرد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
vcgfsjfgk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم بلوچزهی نام و نام خانوادگی مسلم بلوچزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
mohgtrfdg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمان بخش پورمند نام و نام خانوادگی رحمان بخش پورمند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
yredfgghk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسینعلی ثمره دلارامی نام و نام خانوادگی حسینعلی ثمره دلارامی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
bvfgytrew@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عایشه امرایی نژاد نام و نام خانوادگی عایشه امرایی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
ytresdcfb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اقدس افغان نژاد قره تپه نام و نام خانوادگی اقدس افغان نژاد قره تپه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/08/96 تلفن تماس
nvjhgjxj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مژده صفری نام و نام خانوادگی مژده صفری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
mibcfhjn b@gmil com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرسول خادمی رودان نام و نام خانوادگی عبدالرسول خادمی رودان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/95 تلفن تماس
dfrebhgyuu@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه