امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
پژمان صفی پور نام و نام خانوادگی پژمان صفی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,pagman safpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح الدین راحی نام و نام خانوادگی روح الدین راحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/1398 تلفن تماس
www.rohdinrahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان ایرندگانی نام و نام خانوادگی احسان ایرندگانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.asanirndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران کرمی نژاد نام و نام خانوادگی عمران کرمی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/04/1398 تلفن تماس
www.emran karme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سالاری نام و نام خانوادگی محمد سالاری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/98 تلفن تماس
www.mohamad.salre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق سامیراد نام و نام خانوادگی عبدالخالق سامیراد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 22/02/1398 تلفن تماس
www.abdl glsh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راحله براهویی کنگوری نام و نام خانوادگی راحله براهویی کنگوری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 109/12/1395 تلفن تماس
www.rahla .brahii.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه غروی نام و نام خانوادگی مرضیه غروی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
www.marzi.grwe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قادر بخش کردی کوشه نام و نام خانوادگی قادر بخش کردی کوشه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی دکتری
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.gadr kord.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود برجاس نام و نام خانوادگی مسعود برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/04/1398 تلفن تماس
www.masud bargs.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه