امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه تاوکی  نام و نام خانوادگی فاطمه تاوکی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mitr tavek@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سارا درزاده سرجوئی  نام و نام خانوادگی سارا درزاده سرجوئی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/07/97 تلفن تماس
sara dorzad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گرامی رستم آبادی  نام و نام خانوادگی گرامی رستم آبادی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
grami rostm@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه زارع  نام و نام خانوادگی فاطمه زارع
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
fatme zare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره شاکری  نام و نام خانوادگی زهره شاکری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
zohra sagfghhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی میرشکار  نام و نام خانوادگی علی میرشکار
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
ali meskar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آریان ابیر  نام و نام خانوادگی آریان ابیر
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
asdfgtk5ghd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی اصغر شهدوست  نام و نام خانوادگی علی اصغر شهدوست
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
ali asgar @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر توکل  نام و نام خانوادگی سحر توکل
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
shr tvakl@gmil.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید الله الهیاری  نام و نام خانوادگی حمید الله الهیاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/11/95 تلفن تماس
hamid alher@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه