امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
کبری آیئیه رستمی نام و نام خانوادگی کبری آیئیه رستمی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1397 تلفن تماس
www.kobra rosle.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط دهواری نام و نام خانوادگی عبدالباسط دهواری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/06/1398 تلفن تماس
www.abdlbastdhwar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداله کدخدائی نام و نام خانوادگی عبداله کدخدائی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www.abdle kage.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه مهرنژاد نام و نام خانوادگی عاطفه مهرنژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/98 تلفن تماس
www.atfe mharngd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه دلگرم نام و نام خانوادگی عاطفه دلگرم
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/98 تلفن تماس
www.atafe dlgrm.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد صفرزهی نام و نام خانوادگی محمد صفرزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/07/1398 تلفن تماس
www.mohamd safar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید شیری باچوانلو نام و نام خانوادگی حمید شیری باچوانلو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.hamidshie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ندیم خشیش نام و نام خانوادگی ندیم خشیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/1398 تلفن تماس
www.nadim ksis.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی میرزا جانی نام و نام خانوادگی علی میرزا جانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.ali mirza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر ارباب نام و نام خانوادگی یاسر ارباب
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/1398 تلفن تماس
www.yasr arabab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه