امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حوریه استادی  نام و نام خانوادگی حوریه استادی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
horea ostad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محترم اولادینی  نام و نام خانوادگی محترم اولادینی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mitarm oladn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صنمبر پیل تن  نام و نام خانوادگی صنمبر پیل تن
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
sanmbar peltan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده حمستان  نام و نام خانوادگی عابده حمستان
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
abde hamstan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شهاب سپاهی  نام و نام خانوادگی شهاب سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
shab sapah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی گهرامی  نام و نام خانوادگی محمدعلی گهرامی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/94 تلفن تماس
mohamad ali@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر جان فزا  نام و نام خانوادگی یاسر جان فزا
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
easr ganfzi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضیه وحدتی  نام و نام خانوادگی رضیه وحدتی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
razei vhdat@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام مصدق  نام و نام خانوادگی الهام مصدق
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/11/94 تلفن تماس
alham misdg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالمجید غمشادزهی  نام و نام خانوادگی عبدالمجید غمشادزهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/11/94 تلفن تماس
abdil maged @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه