امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
جواد شبان نائی نام و نام خانوادگی جواد شبان نائی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/97 تلفن تماس
porea saban@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهروز بلوچ زاده نام و نام خانوادگی بهروز بلوچ زاده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/07/96 تلفن تماس
bahroz balogd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطاالرحمن حوت نام و نام خانوادگی عطاالرحمن حوت
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/12/95 تلفن تماس
ata rabnhjhgcf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالغنی بلوچ زهی  نام و نام خانوادگی عبدالغنی بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/12/95 تلفن تماس
abdlgne mjhh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دهقانی مجرد نام و نام خانوادگی فاطمه دهقانی مجرد
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
fatme dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رجبعلی بساده نام و نام خانوادگی رجبعلی بساده
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ragbl basad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا دهقانی نام و نام خانوادگی علیرضا دهقانی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ali raza dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد دهنوئی نام و نام خانوادگی محمد دهنوئی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/10/95 تلفن تماس
mohmad done@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ادریس سپاهی نام و نام خانوادگی ادریس سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/06/95 تلفن تماس
adres sapai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه موحدی نام و نام خانوادگی فاطمه موحدی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
fatme movhde@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه