امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
امیر عباس حسینی قلعه نو  نام و نام خانوادگی امیر عباس حسینی قلعه نو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www.amir abas glano.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمداکبر پیام  نام و نام خانوادگی محمداکبر پیام
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.mihmad piam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهرداد زراعتی  نام و نام خانوادگی مهرداد زراعتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mhrdad zart.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه بهمن پور  نام و نام خانوادگی حسنیه بهمن پور
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/31 تلفن تماس
www,hosnie baman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نوری دهقانزهی  نام و نام خانوادگی نوری دهقانزهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/27 تلفن تماس
www.noredhgnzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین عباسی  نام و نام خانوادگی حسین عباسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/21 تلفن تماس
www.hosen asbase.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرش سلمان فرد  نام و نام خانوادگی آرش سلمان فرد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/21 تلفن تماس
www,arash salman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهری اسکانی  نام و نام خانوادگی مهری اسکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mhre askn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین ملازهی  نام و نام خانوادگی محمدامین ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/05/21 تلفن تماس
www.mohamd milaz.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمانه بامری  نام و نام خانوادگی سمانه بامری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/26 تلفن تماس
www.samanbamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه