امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
صابر کلکی نام و نام خانوادگی صابر کلکی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/10/95 تلفن تماس
sabar kakl@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدانور ندرت زهی نام و نام خانوادگی محمدانور ندرت زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 22/10/95 تلفن تماس
mohamad nidrt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدنور حمیدیان نام و نام خانوادگی محمدنور حمیدیان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
mohamad noor @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساناز فلاح نام و نام خانوادگی ساناز فلاح
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/07/95 تلفن تماس
sanaz flhe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد دستیار نام و نام خانوادگی فرهاد دستیار
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/09/94 تلفن تماس
farhad daser@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایقه هوشیار نام و نام خانوادگی فایقه هوشیار
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/09/94 تلفن تماس
faeg hoser@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرحمان قلندرزهی نام و نام خانوادگی عبدالرحمان قلندرزهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/08/97 تلفن تماس
abdi raman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
موسی بادزهره نام و نام خانوادگی موسی بادزهره
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
mosa badzhr @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هانیه غلامی قالهری نام و نام خانوادگی هانیه غلامی قالهری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hanio golme@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداللطیف اربابی نام و نام خانوادگی عبداللطیف اربابی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/11/96 تلفن تماس
abdol ltef @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه