امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ارسلان دهواری  نام و نام خانوادگی ارسلان دهواری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/12/96 تلفن تماس
arsalandware@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نورالدین نارویی  نام و نام خانوادگی نورالدین نارویی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
norden naree@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسمعیل ریگی  نام و نام خانوادگی اسمعیل ریگی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/11/96 تلفن تماس
asmil rege@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بابک جنگی زهی شستان  نام و نام خانوادگی بابک جنگی زهی شستان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/10/96 تلفن تماس
babak gngez@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم دهقان زهی  نام و نام خانوادگی مسلم دهقان زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
moslm dhqh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام اسکندری  نام و نام خانوادگی الهام اسکندری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
alham askne@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود صفرزایی  نام و نام خانوادگی مسعود صفرزایی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/96 تلفن تماس
masod safrz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید جعفری بنجاری  نام و نام خانوادگی سعید جعفری بنجاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/96 تلفن تماس
saa gsfare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه دهواری  نام و نام خانوادگی آسیه دهواری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/12/97 تلفن تماس
asie dhware@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسما علی توکلی  نام و نام خانوادگی اسما علی توکلی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/10/96 تلفن تماس
asma ali @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه