امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه گورگیج  نام و نام خانوادگی فاطمه گورگیج
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/11/96 تلفن تماس
gorgeg fatme@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد رئیسی  نام و نام خانوادگی فرهاد رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/08/96 تلفن تماس
mardd raese@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صابره باران زهی  نام و نام خانوادگی صابره باران زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/11/96 تلفن تماس
sabare baranz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد بیستونی  نام و نام خانوادگی محمد بیستونی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
mohamad bhstun@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سارا بیجارزهی  نام و نام خانوادگی سارا بیجارزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
sara begrzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد بزی  نام و نام خانوادگی حامد بزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/04/96 تلفن تماس
hamad bazie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد فدایی  نام و نام خانوادگی محمد فدایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/97 تلفن تماس
mohamad fdie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجده سهراب زهی  نام و نام خانوادگی ساجده سهراب زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
sagad sohrab@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایمان منصوریان جهرمی  نام و نام خانوادگی ایمان منصوریان جهرمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
aeman mansorin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا محمودی  نام و نام خانوادگی زهرا محمودی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
zhar maomody@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه