امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سحر توکل  نام و نام خانوادگی سحر توکل
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
shr tvakl@gmil.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید الله الهیاری  نام و نام خانوادگی حمید الله الهیاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/11/95 تلفن تماس
hamid alher@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا بهرامی  نام و نام خانوادگی سمیرا بهرامی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
samir bhram@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه درویشی  نام و نام خانوادگی صدیقه درویشی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
sdeg drvesh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم مجاز  نام و نام خانوادگی مریم مجاز
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
marem mogz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا میراحمدی سمنگانی  نام و نام خانوادگی محمدرضا میراحمدی سمنگانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/04/96 تلفن تماس
mohamda mir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام جهاندیده  نام و نام خانوادگی الهام جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
alham ghandid@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید جمالزهی کمال آبادی  نام و نام خانوادگی حمید جمالزهی کمال آبادی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
hamid gamalzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا درزاده  نام و نام خانوادگی فریبا درزاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
fariba dorzad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه بهرامی  نام و نام خانوادگی حسنیه بهرامی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 2011/94 تلفن تماس
hosnie bhram@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه