امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
آرش سلمان فرد نام و نام خانوادگی آرش سلمان فرد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/21 تلفن تماس
www,arash salman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهری اسکانی نام و نام خانوادگی مهری اسکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mhre askn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین ملازهی نام و نام خانوادگی محمدامین ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/05/21 تلفن تماس
www.mohamd milaz.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمانه بامری نام و نام خانوادگی سمانه بامری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/26 تلفن تماس
www.samanbamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم محمدی نام و نام خانوادگی مریم محمدی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/25 تلفن تماس
www.marimmohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه رحیمی نژاد نام و نام خانوادگی فائزه رحیمی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.faze rhame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه ملک زاده نام و نام خانوادگی فاطمه ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.fatme malk.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر عباس احمدی هفشجانی نام و نام خانوادگی امیر عباس احمدی هفشجانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/03/18 تلفن تماس
www.amir abas.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادر بلوچ زهی نام و نام خانوادگی نادر بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.nadr baluzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهزاد دهواری نام و نام خانوادگی بهزاد دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/24 تلفن تماس
www.bahzd dhwar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه