امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه اکبری پودینه نام و نام خانوادگی فاطمه اکبری پودینه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.fatme poden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد حسینی اشکاوندی نام و نام خانوادگی محمد جواد حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
www.mohmad hoseni.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی آفریده نام و نام خانوادگی محمدعلی آفریده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.mohmadaliafrd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریده گمشادزهی ناهوکی نام و نام خانوادگی فریده گمشادزهی ناهوکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.fared kmszh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد محمدی نام و نام خانوادگی محمد محمدی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/15 تلفن تماس
www.mohmad mohmae.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امین قربانی نام و نام خانوادگی امین قربانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/31 تلفن تماس
www.amin grban.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد صفی قلی پور نام و نام خانوادگی محمد جواد صفی قلی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/05 تلفن تماس
www.mohmad safe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصباح کرد تمینی نام و نام خانوادگی مصباح کرد تمینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www,msbah kord.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نصرالدین شهنوازی نام و نام خانوادگی نصرالدین شهنوازی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/16 تلفن تماس
www.nasrdn sanwzi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عظیم سارانی نام و نام خانوادگی عظیم سارانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.azem sarn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه