امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
صادق جهان آبادی نام و نام خانوادگی صادق جهان آبادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.sadag gahan .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد واحد شه بخش نام و نام خانوادگی محمد واحد شه بخش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.mohamad wahad sabagsh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن طایفی نام و نام خانوادگی محسن طایفی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohsan tefe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد دهانی نام و نام خانوادگی محمد دهانی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohamad dhany.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حفضه داودی نژاد نام و نام خانوادگی حفضه داودی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.hafaze dawod .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رشیده ذاکری نام و نام خانوادگی رشیده ذاکری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.rasied zakre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده چندانی نام و نام خانوادگی سعیده چندانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/13 تلفن تماس
www.said gandan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق امام دادی نام و نام خانوادگی صادق امام دادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/16 تلفن تماس
www.sadag amamdade.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهناز پیام نام و نام خانوادگی بهناز پیام
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/15 تلفن تماس
www.banaz paim.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سید عماد سید زاده نام و نام خانوادگی سید عماد سید زاده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.sed amad sezad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه