امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
افسانه رئیسی نام و نام خانوادگی افسانه رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/20 تلفن تماس
www.afsanrese.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسکندر پور نام و نام خانوادگی محمد اسکندر پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/08/20 تلفن تماس
www.mihamad asknd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یعقوب اربابی نام و نام خانوادگی یعقوب اربابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.eagub arbbb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طوبا درزاده نام و نام خانوادگی طوبا درزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.tobadorzad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سپاهیان نام و نام خانوادگی زهرا سپاهیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.zhara sapahn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماریه ملک زاده نام و نام خانوادگی ماریه ملک زاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.mare mlakzd.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادیا نادری نام و نام خانوادگی نادیا نادری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.nadi nadre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم آلبا نام و نام خانوادگی مسلم آلبا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.mosjm alba.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یحیی پیر داد ریگی نام و نام خانوادگی یحیی پیر داد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www,yaea rege.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد پیش بین نام و نام خانوادگی سجاد پیش بین
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.sagad pisin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه