امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ابراهیم دیندار نام و نام خانوادگی ابراهیم دیندار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.abrahm dindar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد شبان نایی نام و نام خانوادگی جواد شبان نایی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/03/19 تلفن تماس
www.jawad sabn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدیه آذریان مقدم نام و نام خانوادگی مهدیه آذریان مقدم
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.made azrin com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم عثمانی بخشانی نام و نام خانوادگی مریم عثمانی بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/20 تلفن تماس
www.marim saman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد آرویس نام و نام خانوادگی سجاد آرویس
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/03/29 تلفن تماس
www.sagad arwes.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین سبک روح نام و نام خانوادگی محمدامین سبک روح
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/10/1398 تلفن تماس
www.mohmad amin.sabokroh آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا عسکری نام و نام خانوادگی علیرضا عسکری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/19 تلفن تماس
www.ali reaz askare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم نهتانی نام و نام خانوادگی قاسم نهتانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13988/08/20 تلفن تماس
www.gasamnotan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیوان جنتی قره لر نام و نام خانوادگی کیوان جنتی قره لر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www.kevan.ganat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عیسی بلوچی نام و نام خانوادگی عیسی بلوچی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/08/12 تلفن تماس
www.esaa baloh .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه