امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد سالاری  نام و نام خانوادگی محمد سالاری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/98 تلفن تماس
www.mohamad.salre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق سامیراد  نام و نام خانوادگی عبدالخالق سامیراد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 22/02/1398 تلفن تماس
www.abdl glsh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راحله براهویی کنگوری  نام و نام خانوادگی راحله براهویی کنگوری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 109/12/1395 تلفن تماس
www.rahla .brahii.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه غروی  نام و نام خانوادگی مرضیه غروی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
www.marzi.grwe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قادر بخش کردی کوشه  نام و نام خانوادگی قادر بخش کردی کوشه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی دکتری
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.gadr kord.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود برجاس  نام و نام خانوادگی مسعود برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/04/1398 تلفن تماس
www.masud bargs.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سیمین بهرامی نژاد  نام و نام خانوادگی سیمین بهرامی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/11/96 تلفن تماس
www.simin bajhfu.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعد وحیدی وحیدی نام و نام خانوادگی سعد وحیدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/06/98 تلفن تماس
www.sdad.whedi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط سپاهی امرا  نام و نام خانوادگی عبدالباسط سپاهی امرا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/98 تلفن تماس
www.abdebast.dfgy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا  حمزهء  نام و نام خانوادگی مهسا حمزهء
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 06/04/1398 تلفن تماس
www.mash.hmzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه