امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
رقیه محمدی  نام و نام خانوادگی رقیه محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.rogie mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایزه حسین زهی  نام و نام خانوادگی فایزه حسین زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.faze hosenzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راضیه شه بخش  نام و نام خانوادگی راضیه شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/11 تلفن تماس
www.shahbakhash.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم میری  نام و نام خانوادگی مسلم میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
www.meri.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حفصه رییسی  نام و نام خانوادگی حفصه رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.hafze rasie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماندانا روان پاک  نام و نام خانوادگی ماندانا روان پاک
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.mandanravan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی آقابیگی پور  نام و نام خانوادگی علی آقابیگی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.bayghe poor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا برزین  نام و نام خانوادگی علیرضا برزین
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.ali reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هیلا لاشاری جاسکی Hila Lashari Jaski نام و نام خانوادگی هیلا لاشاری جاسکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
mail@hilalasir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرجان صمیمی  نام و نام خانوادگی مرجان صمیمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.samime.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه