امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرشته شورکی حسن آباد  نام و نام خانوادگی فرشته شورکی حسن آباد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.farhte sork.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز دیوان زاده  نام و نام خانوادگی عبدالعزیز دیوان زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.abdlaziz dewan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق صادقیان  نام و نام خانوادگی عبدالخالق صادقیان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.abdlklag sadghn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا صالحی  نام و نام خانوادگی محمدرضا صالحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/05 تلفن تماس
www.mohamad raza.slhh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف سندک زهی  نام و نام خانوادگی یوسف سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.yosif sondkzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین علی صوفی  نام و نام خانوادگی حسین علی صوفی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.hossen ali sofe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی خانی پور  نام و نام خانوادگی علی خانی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www,ali kani por.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد ساداتی  نام و نام خانوادگی احمد ساداتی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/29 تلفن تماس
www.amad sadat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضیه بلوچ  نام و نام خانوادگی رضیه بلوچ
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/02 تلفن تماس
www.razie bloh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطامحمد قلندرزهی  نام و نام خانوادگی عطامحمد قلندرزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.attmohamad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه