امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نادر بلوچ زهی نام و نام خانوادگی نادر بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.nadr baluzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهزاد دهواری نام و نام خانوادگی بهزاد دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/24 تلفن تماس
www.bahzd dhwar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه آیینه رستمی نام و نام خانوادگی فاطمه آیینه رستمی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/15 تلفن تماس
www.faltmeaeni rostme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
متین گرگیج نام و نام خانوادگی متین گرگیج
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/06/1398 تلفن تماس
www.matengogeg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مینا شکیبا نام و نام خانوادگی مینا شکیبا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1397 تلفن تماس
www.mina skiba.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی کمالی نام و نام خانوادگی مهدی کمالی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www.madi kamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کبری آیئیه رستمی نام و نام خانوادگی کبری آیئیه رستمی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1397 تلفن تماس
www.kobra rosle.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط دهواری نام و نام خانوادگی عبدالباسط دهواری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/06/1398 تلفن تماس
www.abdlbastdhwar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداله کدخدائی نام و نام خانوادگی عبداله کدخدائی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www.abdle kage.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه مهرنژاد نام و نام خانوادگی عاطفه مهرنژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/98 تلفن تماس
www.atfe mharngd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه