امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالعزیز محمدنیا نام و نام خانوادگی عبدالعزیز محمدنیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.abdolai mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید سعیدی فر نام و نام خانوادگی سعید سعیدی فر
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.said sadir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا بهزاد پناه میدانی نام و نام خانوادگی رضا بهزاد پناه میدانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.raza bazad pan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم باوفا نام و نام خانوادگی مریم باوفا
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marem babfa.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه احسانی مقدم نام و نام خانوادگی فاطمه احسانی مقدم
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatme asne .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالناصر دهواری نام و نام خانوادگی عبدالناصر دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.abdol nasr dhwre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه شیردلزهی نام و نام خانوادگی فاطمه شیردلزهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatme sirzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مینا هونک زهی سورانی نام و نام خانوادگی مینا هونک زهی سورانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mina honkzhie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین شب دینی نام و نام خانوادگی حسین شب دینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/05 تلفن تماس
www.hosen sabdenie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه افشاری نام و نام خانوادگی معصومه افشاری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.masome afsir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه