امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمدرسول حیدری  نام و نام خانوادگی محمدرسول حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mohamad rasol.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمت اله براهویی  نام و نام خانوادگی رحمت اله براهویی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.ramath barhoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایوب میران نژاد  نام و نام خانوادگی ایوب میران نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/06 تلفن تماس
www.auab mhran.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد اتحادی  نام و نام خانوادگی سجاد اتحادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.sagad athad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابراهیم کرنکش  نام و نام خانوادگی ابراهیم کرنکش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/09 تلفن تماس
www.abrame karks.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا ریگ پور  نام و نام خانوادگی سمیرا ریگ پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/17 تلفن تماس
www.samira regpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا ترکی  نام و نام خانوادگی رضا ترکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/20 تلفن تماس
www.reza torke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر راستگو  نام و نام خانوادگی ابوبکر راستگو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/02/14 تلفن تماس
www.abbak rasgo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران قادری نژاد  نام و نام خانوادگی عمران قادری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.omran gadr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا رضوان اصیل  نام و نام خانوادگی زهرا رضوان اصیل
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zahr razwan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه