امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه ابراهیمی  نام و نام خانوادگی فاطمه ابراهیمی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.fahime abrhme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد امین جواد باری  نام و نام خانوادگی محمد امین جواد باری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/21 تلفن تماس
www.mohamad babre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادیه جعفری  نام و نام خانوادگی نادیه جعفری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.nade gafare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه پرکی  نام و نام خانوادگی آسیه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.asieporki.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه هوشمند جرجندی  نام و نام خانوادگی فاطمه هوشمند جرجندی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.fatme hosmand.con آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسین بر  نام و نام خانوادگی احمد حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.ahmad hosnbir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر عباس حسینی قلعه نو  نام و نام خانوادگی امیر عباس حسینی قلعه نو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www.amir abas glano.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمداکبر پیام  نام و نام خانوادگی محمداکبر پیام
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.mihmad piam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهرداد زراعتی  نام و نام خانوادگی مهرداد زراعتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mhrdad zart.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه بهمن پور  نام و نام خانوادگی حسنیه بهمن پور
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/31 تلفن تماس
www,hosnie baman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه