امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
احمد بامری خواه  نام و نام خانوادگی احمد بامری خواه
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.ahmad bamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرید دوستی  نام و نام خانوادگی فرید دوستی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/27 تلفن تماس
www.fared doste.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا پسندیده  نام و نام خانوادگی رضا پسندیده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.reza pasndid.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز گرگیج پور  نام و نام خانوادگی عبدالعزیز گرگیج پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/16 تلفن تماس
www.abdolgrgohe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی ایثارگر  نام و نام خانوادگی محمدعلی ایثارگر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/24 تلفن تماس
www.mohamdl esargr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله صداقتی  نام و نام خانوادگی عبدالله صداقتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/26 تلفن تماس
www.abdla sadgt.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جمیله حسین زهی  نام و نام خانوادگی جمیله حسین زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.gamil hoshe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کل کلی  نام و نام خانوادگی محمد کل کلی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/25 تلفن تماس
www.mohamd kalkle.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز تباوار  نام و نام خانوادگی پرویز تباوار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/15 تلفن تماس
www.parwez tabawr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجد زین الدینی  نام و نام خانوادگی ساجد زین الدینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.sagad zhnden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه